TECHNIKA HOCKEY BRNO ? - ? Dynamiters Blansko HK

9.10.2021 - 0:00 v HHDM Brno