TECHNIKA HOCKEY Brno ? - ? Dynamiters Blansko HK

22.10.2022 - 17:00 v HHDM Brno